Tour Code : BS-ZRH-TH-180205

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง : ออกเดินทาง BKK-ZRH โดยเที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50) - ซูริก - น้ำตกไรน์ - เมืองอัพเพนเซล - เมืองวาดูซ (ลิกเคนสไตน์) - เมืองเซนต์มอร์ริทซ์ (-/L/D)

วันที่สาม : นั่งรถไฟสายโรแมนติก Bernina Express - เมืองทิราโน่ - เมืองลูกาโน่ (B/L/D)

วันที่สี่ : เมืองเบลลินโซน่า - เมืองอันเดอร์แมทซ์ - นั่งรถไฟ Glacier Express - เมืองเซอร์แมทซ์ (B/L/D)

วันที่ห้า : นั่ง Cable Car พิชิตยอดเขา Matterhorn - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอน เวเวย์ - เมืองโลซานน์ (B/L/D)

วันที่หก : เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - เมืองเบิร์น - หมู่บ้านกรินเดลวาลล์ (B/L/D)

วันที่เจ็ด : พิชิตยอดเขาจุงเฟราส์ Top of Europe - ลานสฟริงส์ - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล (B/L/-)

วันที่แปด : ลูเซิร์น - สนามบินซูริก - ออกเดินทาง ZRH-BKK โดยเที่ยวบินที่ TG917 (13.30-05.30) (B/-/-)

วันที่เก้า : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon