Tour Code : BS-KIX-XJ-180304

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทาง DMK-KIX โดยเที่ยวบินที่ XJ610 (14.50-22.40) - โอซาก้า

วันที่สอง : ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana No Sato - Aeon (B/L/-)

วันที่สาม : นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (B/L/D)

วันที่สี่ : ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - Rinku Outlet - สนามบินคันไซ (B/-/-)

วันที่ห้า : ออกเดินทาง KIX-DMK โดยเที่ยวบินที่ XJ611 (00.10-04.00) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon