Tour Code : BS-KIX-XJ-180103A

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า เทศกาลแสงสี Nabana No Sato 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia X

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทาง DMK-KIX โดยเที่ยวบินที่ XJ610 (15.20-22.40) - โอซาก้า

วันที่สอง : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย /หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal Studio (B-/-/-)

วันที่สาม : โอซาก้า - เกียวโต - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana No Sato - Aeon (B/L/-)

วันที่สี่ : ลานสกี - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (B/L/D)

วันที่ห้า : ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ (B/L/-)

วันที่หก : ออกเดินทาง KIX-DMK โดยเที่ยวบินที่ XJ611 (12.10-04.00) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon