Tour Code : BS-NRT-XJ-180103A

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ (ไม่มีฟรีเดย์) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทาง DMK-NRT โดยเที่ยวบินที่ XJ606 (10.40-19.00) (-/-/D)

วันที่สอง : วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - Gotemba Outlet (B/L/D)

วันที่สาม : Fujiten Ski Resort - ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ (B/L/-)

วันที่สี่ : วัดนาริตะซัง - โอไดบะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - Aeon - สนามบินนาริตะ - ออกเดินทาง NRT-DMK โดยเที่ยวบิน XJ607 (20.15-00.55) (B/-/-)

วันที่ห้า : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon