Tour Code : BS-HKG-EK-180104

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทาง BKK-HKG โดยเที่ยวบินที่ EK384 (14.00-18.05) - ฮ่องกง - A Symphony of lights (-/-/D)

วันที่สอง : Hongkong Disneyland (B-/-/)

วันที่สาม : Victoria Peak - เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านนาธาน จิมซาจุ่ย - สนามบิน - ออกเดินทาง KHG-BKK โดยเที่ยวบินที่ EK385 (21.50-23.45) สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Download

Download Icon