Tour Code : BS-HKG-EK-180104B

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทาง BKK-HKG โดยเที่ยวบินที่ EK384 (14.05-18.05) - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

วันที่สอง : เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านนาธาน จิมซาจุ่ย - Avenue of Star (B/L/-)

วันที่สาม : อิสระช้อปปิ้ง /หรือเลือกซื้อทัวร์ (Disneyland,กระเช้านองปิง) - สนามบิน - ออกเดินทาง HKG-BKK โดยเที่ยวบินที่ EK385 (21.15-23.15) สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon