Tour Code : BS-CSX-WE-180305

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Smile

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทาง BKK-CSX โดยเที่ยวบินที่ WE616 (14.30-18.45) - ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ (-/-/D)

วันที่สอง : เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน (B/L/D)

วันที่สาม : จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้า (B/L/D)

วันที่สี่ : ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป่หลง (B/L/D)

วันที่ห้า : แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย (B/L/D)

วันที่หก : ร้านใบชา - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - ออกเดินทาง CSX-BKK โดยเที่ยวบินที่ WE617 (19.40-22.35) สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Download

Download Icon