Tour Code : BS-HAN-VJ-180103

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน โดยสายกสรบิน Vietjet Air

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทาง BKK-HAN โดยเที่ยวบินที่ VJ906 (15.20-17.15) - เมืองไฮฟอง - เมืองฮาลอง - NIGHT MARKET (-/-/D)

วันที่สอง : ท่าเรือโห่งไก - ฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - นั่งกระเช้า 2 ชั้น - นั่งชิงช้าสวรรค์ - ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย (B/L/D)

วันที่สาม : จตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - สนามบินนอยไบ - ออกเดินทาง HAN-BKK โดยเที่ยวบินที่ VJ901 (12.15-14.05) สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Download

Download Icon