Tour Code : BS-HAN-FD-180206A

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทาง DMK-HAN โดยเที่ยวบินที่ FD642 (07.00-08.45) - เมืองฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET (-/L/D)

วันที่สอง : หมู่บ้าน CAT CAT - น้ำตกสีเงิน - ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้า (B/L/D)

วันที่สาม : เมืองลาวไก - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - ออกเดินทาง HAN-DMK โดยเที่ยวบินที่ FD645 (20.50-22.45) สนามบินดอนเมือง (B/L/D)

Download

Download Icon