Tour Code : BS-IST-TK-180104

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทาง BKK-IST โดยเที่ยวบินที่ TK069 (23.45-04.00)

วันที่สอง : อิสตันบูล - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก (-/L/D)

วันที่สาม : อังการ่า - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - โชว์ระบำหน้าท้อง (B/L/D)

วันที่สี่ : คัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D)

วันที่ห้า : ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี (B/L/D)

วันที่หก : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ - วิหารอะโครโปลิส (B/L/D)

วันที่เจ็ด : กรุงทรอย - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (B/L/D)

วันที่แปด : จตุรัสสุลต่านอะห์เมต - BLUE MOSQUE - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - SPICE MARKET - สนามบิน - ออกเดินทาง IST-BKK โดยเที่ยวบิน TK064 (20.50-09.45) (B/L/-)

วันที่เก้า : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon