Tour Code : BS-NRT-XJ-180103

ตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน - พักออนเซ็น 1 คืน

ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ .. โอชิโนะฮัคไค .. ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XJ600 (23.45-08.00+1)

วันที่สอง : นาริตะ - วัดอาซากุสะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช็อปปิ้ง Gotemba Outlet (-/L/D-ขาปูยักษ์)

วันที่สาม : ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - ช็อปปิ้ง Shinjuku (B/L/-)

วันที่สี่ : Free Day อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย /หรือซื้อทัวร์เสริม Tokyo Disneyland (B/-/-)

วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ - ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XJ601 (09.15-13.50)

 

Download

Download Icon