Tour Code : BS-TPE-XW-1801

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XW182 (02.15-07.05) - สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ตลาดฟ่งเจี๋ย (B/L/-)

วันที่สาม : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านชา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)

วันที่สี่ : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)

วันที่ห้า : สนามบินเถาหยวน - ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XW181 (09.40-12.15) - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

 

Download

Download Icon