Tour Code : BS-TPE-XW-1801A

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน

ตึกไทเป 101 - นั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XW182 (02.15-07.05) - สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ (B/L/D)

วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านใบชา - ไทจง (B/L/D)

วันที่สี่ : ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)

วันที่ห้า : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง (B/L/D)

วันที่หก : สนามบินเถาหยวน - ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XW181 (09.40-12.15) - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

 

Download

Download Icon