Tour Code : BS-KMG-8L-1911

คุนหมิง ผานโจว - ชมต้นแปะก๊วย

4 วัน 3 คืน สายการบิน Lucky Air

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-KMG BY 8L 802 (20.55-23.50) - สนามบินฉางซุย

วันที่สอง : เมืองผานโจว - หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) - อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำเจียงหยวน (B/L/D)

วันที่สาม : สะพานเป๋ยผานเจียง - เมือคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่หยก - ช็อปปิ้งหนานผิงเจีย (B/L/D)

วันที่สี่ : ภูเขาซีซาน - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินฉางซุย KMG-BKK BY 8L 801 (18.30-19.45) (B/L/-)

DOWNLOAD

Download Icon