Tour Code : BS-CKG-WE-191011

ฉงชิ่ง อู่หลง - ชมถนนแปะก๊วย

4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Smile

 

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - BKK-CKG BY WE684 (11.05-15.15) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)

วันที่สอง : เมืองอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - ถนนแปะก๊วย (B/L/D)

วันที่สาม : ถ้ำฝูหยง - เมืองฉงชิ่ง - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)

วันที่สี่ : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - CKG-BKK BY WE685 (16.15-18.35) (B/L/-)

DOWNLOAD

Download Icon