Tour Code : BS-NRT-SL-190910A

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ - ใบไม้เปลี่ยนสี

5 วัน 3 คืน สายการบิน Thai Lion Air

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : DMK-NRT BY SL300 (01.00-09.10) - สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค (-/L/D)

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - DUTY FREE - ชินจูกุ (B/L/-)

วันที่สี่ : อิสระช็อปปิ้ง /หรือ ซื้อบัตรเที่ยว DISNEYLAND (B/-/-)

วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ - NRT-DMK BY SL301 (11.00-16.15) (B/-/-)

DOWNLOAD

Download Icon