Tour Code : BS-KIX-XJ-191011

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา - ใบไม้เปลี่ยนสี

5 วัน 3 คืน สายการบิน Air Asia X

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - DMK-KIX BY XJ610 (14.15-21.55) - สนามบินคันไซ โอซาก้า

วันที่สอง : สะพานโทเกทสึเคียว - สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง - พิธีชงชา - ศาลเจ้าเฮอัน - AEON (B/L/-)

วันที่สาม : วัดเรียวไกซังโยโกคุราจิ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (B/L/-)

วันที่สี่ : นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง - DUTY FREE - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - KIX-DMK BY XJ611 (23.55-03.50+1) (B/-/-)

DOWNLOAD

Download Icon