Tour Code : BS-KIX-XJ-191112

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า - หิมะ

5 วัน 3 คืน สายการบิน Air Asia X

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : DMK-KIX BY XJ612 (00.55-08.40) - สนามบินคันไซ โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง (-/L/-)

วันที่สาม : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - MITSUI OUTLET (B/-/-)

วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยว /หรือเลือกซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO (B/-/-)

วันที่ห้า : สนามบินคันไซ - KIX-DMK BY XJ613 (09.50-13.50) (B/-/-)

DOWNLOAD

Download Icon