Tour Code : BS-CTS-XJ-191011A

ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร

ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน สายการบิน Air Asia X

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - DMK-CTS BY XJ620 (23.55-08.55+1)

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ - อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - AEON (-/L/-)

วันที่สาม : โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - DUTY FREE (B/L/D)

วันที่สี่ : โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ (B/L/-)

วันที่ห้า : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - MITSUI OUTLET (B/-/-)

วันที่หก : สนามบินชิโตเสะ - CTS-DMK BY XJ621 (09.55-15.10) (B/-/-)

DOWNLOAD

Download Icon