Tour Code : BS-PEK-TG-190511

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - เซี่ยงไฮ้

6 วัน 4 คืน สายการบิน Thai Airways

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - BKK-PEK BY TG674 (23.40-05.20+1)

วันที่สอง : ปักกิ่ง - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)

วันที่สาม : ร้านยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ช็อปปิ้ง The Place (B/L/D)

วันที่สี่ : ร้านปี่เซี้ยะ - ตลาดรัสเซีย - **นั่งรถไฟความเร็วสูง** ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (B/L/D)

วันที่ห้า : ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)

วันที่หก : วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - PEK-BKK BY TG615 (17.20-21.15) (B/L/-)

DOWNLOAD

Download Icon