Tour Code : BS-KMG-TG-190512

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน สายการบิน Thai Airways

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - BKK-KMG BY TG612 (10.55-14.05) - คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน (-/-/D)

วันที่สอง : เมืองต้าลี่ - เมืองเก่าต้าลี่ - เจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะซงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน (B/L/D)

วันที่สาม : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง (B/L/D)

วันที่สี่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน (B/L/D)

วันที่ห้า : เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก (B/L/D)

วันที่หก : ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - KMG-BKK BY TG613 (15.20-16.35) (B/L/-)

DOWNLOAD

Download Icon