ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

จางเจียเจี้ย - เขาอวตาร - ถ้ำประตูสวรรค์

ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง - ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่ฉางซา FD540 (18.20-22.25) - เมืองฉางซา

วันที่สอง : ฉางซา - เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน

วันที่สาม : เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป่หลง

วันที่สี่ : จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - ถนนคนเดินซีปูเจีย - ร้านบัวหิมะ

วันที่ห้า : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์

วันที่หก : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ผลิตภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ FD541 (23.25-02.00+1) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon