เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี 5 วัน 3 คืน

ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ตึก SWFC ชั้น 100

นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ XJ760 (00.15-05.30) - สนามบินผู่ตง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย

วันที่สาม : หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง

วันที่สี่ : ร้านนวดเท้า - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตึก SWFC ชั้น 100 - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

วันที่ห้า : สนามบินผู่ตง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ761 (06.50-10.15) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon