ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

นั่งสามล้อชมความงามย่านหูถัง - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง TG674 (23.40-05.20+1)

วันที่สอง : ปักกิ่ง - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้า - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก - นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถัง - ทะเลสาบโฮ่วไห่

วันที่สี่ : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง

วันที่ห้า : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านปี่เซียะ - สนามบินปักกิ่ง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ TG615 (17.05-21.15) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon