ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!! รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด

นั่งกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ เกาะลันเตา

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่ฮ่องกง CX616 (06.30-10.30) - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet

วันที่สอง : Hongkong Disneyland เต็มวัน

วันที่สาม : นั่งรถราง Peak Tram - Victoria Peak - เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว - โรงงาน Jewellry - ร้านหยก - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ CX703 (21.35-23.35) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon