ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ เกาะลันเตา

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - ถ่ายรูปหอไอเฟลแห่งมาเก๊า

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่ฮ่องกง FD508 (06.30-10.15) - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet

วันที่สอง : Victoria Peak - เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ย่านจิมซาจุ่ย - Symphony of Lights

วันที่สาม : ฮ่องกง - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - หอไอเฟล The Parisian - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ FD767 (22.10-23.55) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon