ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง "มงก๊ก" และ "จิมซาจุ่ย"

ไหว้พระเสริมดวง "วัดแชกงหมิว" และ "วัดหวังต้าเซียน"

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่ฮ่องกง MS960 (14.15-17.50) - ฮ่องกง - ย่านมงก๊ก - Lady Market

วันที่สอง : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงาน Jewellry - ร้านหยก - ย่านจิมซาจุ่ย - Symphony of Lights

วันที่สาม : Victoria Peak - เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน - สนามบิน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ MS961 (22.00-23.50) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon