ไต้หวัน-ไทจง-ไทเป 4 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตลาดปลาไทเป

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่เมืองไถจง VZ560 (09.00-13.45) - สนามบินไถจง - ไทเป - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง

วันที่สอง : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดปลาไทเป

วันที่สาม : อนุสรณืสถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดไถจง

วันที่สี่ : หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้าน Miyahara Ice-cream - สนามบินไถจง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ VZ561 (14.30-17.15) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon