ไต้หวัน-ไทจง-ไทเป 5 วัน 4 คืน

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านสายรุ้ง

เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ปล่อยโคมกระดาษ

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่เมืองไถจง VZ560 (09.00-13.45) - สนามบินไถจง - ร้าน Miyahara Ice-cream - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้

วันที่สอง : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทจง - ตลาดฟ่งเจี๋ย

วันที่สาม : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่ : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดปลาไทเป

วันที่ห้า : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ VZ561 (14.30-17.15) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon