ไต้หวัน-ไทจง-ไทเป 5 วัน 4 คืน

ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน TG632 (08.15-12.45) - สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้

วันที่สอง : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ (เดือน ก.พ.-มี.ค. ชมซากุระ) - ไทจง

วันที่สาม : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านกาแฟ

วันที่สี่ : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง

วันที่ห้า : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Cosmetic Shop - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ TG635 (20.10-23.05) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon