เกาหลี อันยาง-ยงอิน-โซล

ถ่ายรูปสุคชิคที่ Anyang Art Park - สนุกสุดฟินที่ Everland

เที่ยวเมืองจำลอง Bucheon Aiins World

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่กรุงโซล TG656 (23.30-06.55+1)

วันที่สอง : สนามบินอินชอน - สวนศิลปะ Anyang Art Park - เรียนทำกิมจิ+แต่งชุดฮันบก - สวนสนุก Everland

วันที่สาม : ศูนย์โสม -Cosmetic Outlet - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - แต่งชุดฮันบก เดินชมพระราชวังเคียงบกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง

วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ห้า : ศูนย์น้ำมันสน - ศูนย์พลอยอะเมทิส - เมืองจำลอง Bucheon Aiins World - ฮุนได เอ้าท์เลต - Supermarket - สนามบินอินชอน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ TG655 (21.25-01.25+1) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon