เกาหลี ยงอิน-แทอัน-โซล 5 วัน 3 คืน

ชมเทศกาลดอกทิวลิป - สนุกสุดฟินที่ Everland

แต่งชุดฮันบก เดินชมพระราชวัง

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่กรุงโซล TG656 (23.30-06.55+1)

วันที่สอง : สนามบินอินชอน - เรียนทำกิมจิ+แต่งชุดฮันบก - สวนสนุก Everland

วันที่สาม : ชมดอกทิวลิป TaeanTulip Festival - Cosmetic Outlet - N Seoul Tower

วันที่สี่ : ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสน - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - แต่งชุดฮันบก เดินชมพระราชวังเคียงบกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า : ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - ศูนย์พลอยอะเมทิส - วัดโชเกซา - ฮุนได เอ้าท์เลต - Supermarket - สนามบินอินชอน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ TG655 (21.25-01.25+1) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon