เกาหลี-ซูวอน-โซล 5 วัน 3 คืน

สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก Everland

ชมวิว ป้อมฮวาซอง - N Seoul Tower

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่กรุงโซล XJ700 (23.35-10.05+1)

วันที่สอง : สนามบินอินชอน - สวนสนุก Everland

วันที่สาม : ป้อมฮวาซอง - ทะเลสาบซอกซน - Cosmetic Outlet - ทำข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์น้ำมันสน - N Seoul Tower

วันที่สี่ : ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - โรงงานพลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า : Supermarket - สนามบินอินชอน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ701 (11.15-15.05) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon