เกาหลี-โซล-ยงอิน 5 วัน 3 คืน

ชมซากุระบานสะพรั่ง ถนนยออีโด - ปั่น Rail Bike

เทศกาลดอกทิวลิปที่สวนสนุก Everland

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่กรุงโซล XJ702 (16.00-23.35) - สนามบินอินชอน

วันที่สอง : พิพิธภัณฑ์จาจังเมี่ยน - ปั่น Rail Bike - ทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุก Everland

วันที่สาม : ศูนย์โสม - Cosmetic Outlet - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - Ewha Woman University - Duty Free - ตลาดเมียงดง

วันที่สี่ : ศูนย์น้ำมันสน - โรงงานพลอยอะเมทิส - เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ย่านซองซูดง - ตลาด Common Ground - Supermarket - สนามบินอินชอน

วันที่ห้า : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ703 (00.20-04.20) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon