โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ

ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่โตเกียว XJ600 (23.45-08.00+1)

วันที่สอง : นาริตะ - Tokyo Sky Tree - วัดอาซากุสะ - โอวาคุดานิ - Gotemba Outlet

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย /หรือเลือกซื้อทัวร์ Tokyo Disneyland

วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ601 (09.15-13.50) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon