โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน

ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ

นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวมุมสูง - ภูเขาไฟฟูจิ

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่โตเกียว XJ600 (23.45-08.00+1)

วันที่สอง : นาริตะ - Tokyo Sky Tree - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระ สวนอูเอโนะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - กระเช้าคาจิคาจิ - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย /หรือเลือกซื้อทัวร์ Tokyo Disneyland

วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ - เดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯ XJ601 (09.15-13.50) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon