ฟุกุโอกะ-เบปปุ-ซากะ 5 วัน 3 คืน

ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุ

สัมผัสบ่อน้ำแร่ที่ดีที่สุด เมืองเบปปุ - ชมบ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่ฟุกุโอกะ SL314 (23.00-07.00+1)

วันที่สอง : ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ

วันที่สาม : อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย สวนคาวาจิ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุ พรีเมียมเอาท์เล็ต - ฟุกุโอกะ

วันที่สี่ : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เช่น Canal City, Tenjin, Hakata Kawabata)

วันที่ห้า : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ SL315 (07.50-11.55) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon