Tour Code : BS-PEK-TG-180912

เที่ยวปักกิ่ง พักหรู 4 ดาว

ชมกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - TG674 (23.50-05.30+1)

วันที่สอง : ปักกิ่ง - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้า - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)

วันที่สาม : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - วัดลามะ หย่งเหอกง - ร้านปี่เซียะ (B/L/D)

วันที่สี่ : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก - ตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)

วันที่ห้า : สนามบินปักกิ่ง - TG675 (06.50-11.05) - กรุงเทพฯ

Download

Download Icon