Tour Code : BS-CSX-WE-181012A

ชมความงดงาม "ดินแดนหุบเขาอวตาร"

เพลิดเพลินกับแสงสี "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"

ท้าทายความกล้ากับ "สะพานแก้ว"

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - WE616 (14.30-18.45) - ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ

วันที่สอง : เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน (B/L/D)

วันที่สาม : เมืองจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้า (B/L/D) **สามารถซื้อ option: โชว์นางจิ้งจอกขาว

วันที่สี่ : ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้า) - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง (B/L/D)

วันที่ห้า : ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านยางพารา - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (B/L/D) **สามารถซื้อ option: ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู / โชว์สเน่หาเซียงซี

วันที่หก : ร้านใบชา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - WE617 (19.40-22.35) - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Download

Download Icon