Tour Code : BS-CSX-WE-181012

สัมผัสความมหัศจรรย์ของ "ถ้ำประตูสวรรค์"

นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลก สู่ "เขาเทียนเหมินซาน"

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - WE616 (14.30-18.45) - ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ

วันที่สอง : เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซีปู้เจีย (B/L/D) **สามารถซื้อ option: ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู / ชมโชว์สเน่หาเซียงซี

วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - ร้านยางพารา (B/L/D) **สามารถซื้อ option: หุบเขาอวตาร,ลิฟท์แก้วไป๋หลง / โชว์นางจิ้งจอกขาว

วันที่สี่ : ร้านใบชา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - WE617 (19.40-22.35) - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Download

Download Icon