Tour Code : BS-HAN-FD-180712A

ฮานอย - ซาปา พักซาปา 2 คืน

ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - FD642 (07.00-08.45) - ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - Love Market (-/L/D)

วันที่สอง : หมู่บ้าน Cat Cat - หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน /หรือซื้อ option ขึ้นเขาฟานซิปัน (B/L/D)

วันที่สาม : เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ ฮานอย - FD645 (20.50-22.45) - กรุงเทพฯ (B/L/D)

Download

Download Icon