Tour Code : BS-SAW-EK-181012

ตุรกี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Emirates

พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - EK371 (02.25-05.35) - ดูไบ - EK119 (10.00-13.45) - เมืองอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (-/-/D)

วันที่สาม : เมืองคูซาดาซึ - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D)

วันที่สี่ : เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย (B/L/D)

วันที่ห้า : เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ (B/L/D)

วันที่หก : เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล (B/L/D)

วันที่เจ็ด : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พิพิธภัณฑ์ทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (B/L/D)

วันที่แปด : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - อิสตันบูล - EK120 (15.35-21.00) - ดูไบ - EK374 (B/-/-)

วันที่เก้า : ดูไบ - EK374 (22.30-08.00) - กรุงเทพฯ

Download

Download Icon