Tour Code : BS-KIX-XJ-180911

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทาง DMK-KIX เที่ยวบินที่ XJ610 (14.10-21.55) - สนามบินคันไซ

วันที่สอง : หมู่บ้านนินจาอิงงะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ (B/L/-)

วันที่สาม : อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ (B/L/-)

วันที่สี่ : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ - วัดเรียวอันจิ (ผ่านชม) - น้ำตกมิโนะ - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ - ออกเดินทาง KIX-DMK เที่ยวบินที่ XJ611 (23.55-03.50+1) (B/-/-)

วันที่ห้า : สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon