Tour Code : BS-NRT-XJ-180911

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-อิบารากิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี

เที่ยวทุกวัน-ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - ออกเดินทาง DMK-NRT โดยเที่ยวบินที่ XJ600 (23.45-08.00+1)

วันที่สอง : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (-/L/D)

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ชินจูกุ (B/L/-)

วันที่สี่ : วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - โตเกียว พลาซ่า - อิออน (B/-/-)

วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ - ออกเดินทาง NRT-DMK โดยเที่ยวบินที่ XJ601 (09.15-13.45) - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Download

Download Icon