Tour Code : BS-MUC-TG-180812A

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก โดยสายการบินไทย

เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก 8 วัน 5 คืน

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง : ออกเดินทาง BKK-MUC โดยเที่ยวบินที่ TG924 (00.50-06.45) - เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ (-/L/D)

วันที่สาม : เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (B/L/D)

วันที่สี่ : เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ -สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลงเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (B/L/D)

วันที่ห้า : เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท (B/-/D)

วันที่หก : ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ (B/L/D)

วันที่เจ็ด : สนามบินเวียนนา - ออกเดินทาง VIE-BKK โดยเที่ยวบินที่ TG937 (13.30-05.20+1) (B/-/-)

วันที่แปด : สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon