Tour Code : BS-MUC-TG-180812

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก โดยสายการบินไทย

เช็ก-สโลวัก-ฮังการี-ออสเตรีย-เยอรมัน 9 วัน 6 คืน

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง : ออกเดินทาง BKK-MUC โดยเที่ยวบินที่ TG924 (00.50-07.00) - เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (-/L/D)

วันที่สาม : ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย (B/L/D)

วันที่สี่ : ผ่านชม รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาว่า - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จตึรัสวีรบุรุษ - เนินเขาแห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ (B/L/D)

วันที่ห้า : เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ (B/L/D)

วันที่หก : เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาร์ลบูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (B/L/D)

วันที่เจ็ด : เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิก - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการเมือง - พระราชวังนีมเฟนบูร์ก (B/L/D)

วันมราแปด : สนามบืนมิวนิก - ออกเดินทาง MUC-BKK โดยเที่ยวบินที่ TG925 (13.35-06.10+1) (B/-/-)

วันที่เก้า : สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon