Tour Code : BS-ICN-XJ-181011A

ทัวร์เกาหลี โซล ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์แปะก๊วย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (ไฟล์ทดึก)

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : ออกเดินทาง DMK-ICN โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (02.40-10.05) - สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน - หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน (-/L/D)

วันที่สาม : เรียนทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก - สวนสนุก Everland - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop - N Seoul Tower (B/L/D)

วันที่สี่ : ศูนย์น้ำมันสน - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - ศูนย์ฮอกเกนามู - ศูนย์พลอยอะเมทิส - Duty Free - ตลาดเมียงดง (B/L/-)

วันที่ห้า : ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - ออกเดินทาง ICN-DMK โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (11.20-15.10) - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Download

Download Icon