Tour Code : BS-TPE-SL-180710

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : ออกเดินทาง DMK-TPE โดยเที่ยวบินที่ SL398 (03.10-08.00) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - Cosmetic Shop - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)

วันที่สาม : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)

วันที่สี่ : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)

วันที่ห้า : สนามบินเถาหยวน - ออกเดินทาง TPE-DMK โดยเที่ยวบินที่ SL399 (10.45-13.35) - สนามบินดอนเมือง (Snack/-/-)

Download

Download Icon