Tour Code : BS-HKG-RJ-180410

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด โดยสายการบิน Royal Jordanian

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทาง BKK-HKG เที่ยวบินที่ RJ182 (15.25-18.45) - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

วันที่สอง : วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดชิหลิน - เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - นั่งรถราง Peak Tram - ช้อปปิ้งย่านนาธาน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights (B/L/-)

วันที่สาม : นั่งกระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet - สนามบิน - ออกเดินทาง HKG-BKK เที่ยวบินที่ RJ183 (21.25-23.25) - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Download

Download Icon