asakusa

"วัดเซ็นโซจิ, วัดอาซากุสะ" สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กขนาดเพียง 5 นิ้ว (ตามตำนานเล่าไว้ว่ามีชาวประมงสองพี่น้องได้ทอดติดแหมาจากแม่น้ำซูมิดะแม้จะโยนทิ้งลงน้ำไปหลายครั้งแต่องค์เจ้าแม่กวนอิมก็ยังจะติดแหขึ้นมาทุกครั้งทั้งสองจึงได้สร้างวัดนี้ให้เป็นที่ประดิษฐาน) จนปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว .. สิ่งที่จะได้เห็นเด่นชัดเมื่อก้าวเข้าไปในวัดคือโคมไฟแดงดวงใหญ่ห้อยอยู่กลางทางเข้าทั้งที่ประตู Kaminarimon และ Hozomon เด่นชัดจนแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ไปแล้ว